Regulamin

agencja reklamowa • oh! yellow • strzelce krajeńskie

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Przedmiot Regulaminu/Umowy
 3. Prawa i Obowiązki Klienta/Zamawiającego
 4. Prawa i Obowiązki Agencji Reklamowej oh! yellow /Wykonawcy
 5. Terminy realizacji
 6. Realizacja projektów graficznych materiałów reklamowych
 7. Oklejanie pojazdów/witryn/szyb:
 8. Realizacja strony/sklepu www:
 9. Opłaty
 10. Reklamacje
 11. Postanowienia końcowe

 1 Definicje

 1. Agencja Reklamowa oh! yellow
  ul. Wodociągowa 1, 66-500 Strzelce Kraj., NIP: 281 000 96 43
 2. Zamawiający/Klient
  Klient Agencji Reklamowej oh! yellow
 3. Wykonawca
  Agencja Reklamowa oh! yellow
 4. Regulamin/Umowa
  Niniejszy regulamin Agencji Reklamowej oh! yellow
 5. Brief
  Dokument, w którym Zamawiający wysyła informacje do projektu

2 Przedmiot Regulaminu/Umowy:

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu/Umowy jest wykonywanie przez Agencję Reklamową oh! yellow na rzecz zamawiającego projektów graficznych, stron internetowych i oklejania pojazdów/witryn/szyb oraz dostarczanie ich drogą elektroniczną Zamawiającemu, wydruk materiałów lub wdrożenie strony www.
 2. Korzystanie z usług Agencji Reklamowej oh! yellow oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Specyfikacje projektów graficznych, stron internetowych, wydruków oraz wdrożeń określone są w ofercie przedstawionej klientowi.

3 Prawa i Obowiązki Klienta/Zamawiającego

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej: poprzez pocztę e-mail lub platformę Messenger. Dopuszcza się przyjmowanie zamówień drogą telefoniczną lub osobiście w trakcie wizyty w siedzibie, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i potwierdzeniu ich drogą mailową/pisemną.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy/ akceptacji warunków współpracy.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do wypełnienia prawidłowo i w całości oraz wysłania drogą elektroniczną dokumentu, w którym są zawarte niezbędne do realizacji zlecenia informacje oraz materiały wizualne, takie jak np. logo itp. Dokument, zwany dalej briefem, dostępny jest na stronie internetowej www.ohyellow.pl oraz mogą zostać dostarczone drogą elektroniczną.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów drogą elektroniczną (poprzez e-mail) lub w innej dogodnej formie po wcześniejszej informacji.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania materiałów graficznych w najwyższej jakości oraz wszystkich logo firm w krzywych lub rozszerzeniu pliku .png.
 7. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania poprawek do projektu graficznego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego od Wykonawcy.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy poprawek w formie chronologicznej listy.
 11. Zamawiający oświadcza, że żaden z materiałów wysłanych przez niego do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 12. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.

4 Prawa i Obowiązki Agencji Reklamowej oh! yellow /Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że żaden z materiałów wykorzystanych przez niego do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Wykonawca może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wykonawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.ohyellow.pl, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Wykonawca oświadcza, że jego praca jest wolna od wad i obciążeń prawnych oraz nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
 4. Wykonawca gwarantuje, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich przeniesionych na podstawie niniejszej Umowy i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę trzecią.
 5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich trudnościach mogących wystąpić w przygotowaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w tym także z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach.

5 Terminy realizacji

 1. Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej klientowi. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: treści, informacje, grafiki – wysłanie prawidłowo oraz w pełni wypełnionego briefa oraz zaksięgowania wpłaty zadatku na koncie bankowy Agencji Reklamowej oh! yellow (płatność na podstawie faktury pro forma).
 3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 4. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszej Umowie.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.
 6. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o przedłużeniu czasu realizacji zleceń w terminie co najmniej jednego dnia roboczego do daty zaplanowanego końca realizacji zlecenia.

6 Realizacja projektów graficznych materiałów reklamowych

 1. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
 3. Klient ma możliwość wprowadzenia 2 bezpłatnych zmian do projektów graficznych stworzonych przez Wykonawcę. Wszelkie ponadmiarowe zmiany są dodatkowo płatne, według osobnej wyceny.
 4. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przedstawienia Zamawiającemu poprawionego projektu graficznego. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu.
 5. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej, która wynosi 50 zł netto godzina pracy.
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w nieznacznych różnicach w kolorach wyświetlanych na urządzeniach na jakich Klient ogląda materiały graficzne a kolorach po wydrukowaniu. Nieznaczne różnice w kolorach wynikają z nieprawidłowej kalibracji monitora Klienta oraz możliwości technicznych ekranów oraz drukarek. Kolor wydrukowany zawsze będzie nieco bledszy od koloru wyświetlanego na monitorach.

7 Oklejanie pojazdów/witryn/szyb:

 1. Strony przyjmują następujący zakres prac:
  a) wykonawca zobowiązuje się do wstępnej wyceny oklejenia na podstawie wstępnych pomiarów przed zdecydowaniem się zamawiającego na skorzystanie z usług Agencji Reklamowej oh! yellow.
  b) po zaakceptowaniu wstępnej wyceny, zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu, wpłaty zadatku 50% Wykonawca przystępuje do wstępnych prac nad projektem graficznym
  c) prace nad projektem graficznym rozpoczynają się po zaksięgowaniu płatności zadatku oraz dostarczeniu niezbędnych, wcześniej ustalonych materiałów przez Zamawiającego (jeśli takie będą potrzebne)
  d) po zaakceptowaniu projektów graficznych (wyraźne zaznaczenie drogą mailową akceptacji, Wykonawca może dokonać próbnych wydruków materiałów w wysokości 30 zł/sztuka
  e) oklejenie pojazdu/witryny/szyby następuje PO oględzinach samochodu i wykonaniu zdjęć ewentualnych wad na podłożu, które mogą znacząco wpłynąć na efekt końcowy i jakość.
  f) oklejanie następuje w dogodnym terminie dla Klienta oraz Wykonawcy
  g) po oklejeniu następuje odbiór oklejonego pojazdu/witryny/szyb, podpisanie protokołu odbioru oraz podpisanie zaleceń postępowania po wykonaniu usługi oklejenia
 2. W przypadku zamawiania przez Klienta wyłącznie materiałów do samodzielnego oklejenia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za umiejętności Klienta do wykonywania ww. czynności, jak również za warunki w jakich Klient wykonuje oklejanie, warunki panujące po oklejaniu oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej aplikacji folii. Wykonawca nie odpowiada również za nieodpowiednie dopasowanie rodzaju folii do wyklejanego podłoża*

*warunek ten nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca sam oceni rodzaj podłoża oraz dopasuje do niego rodzaj folii, która powinna być zastosowana

8 Realizacja strony/sklepu www:

 1. Strony przyjmują następujący zakres prac:
  a) opracowanie przez Wykonawcę makiety strony www – do 14 dni roboczych liczonych od dostarczenia niezbędnych materiałów oraz zaksięgowaniu wpłaty zadatku w wysokości 50% całkowitej kwoty.
  b) zgłoszenie przez Zamawiającego uwag lub akceptacji do przygotowanej makiety strony www – czas oczekiwania na poprawki lub akceptację – do 5 dni roboczych
  c) wprowadzenie przez Wykonawcę uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do makiety – do 5 dni roboczych. Akceptacja makiety jest równoznaczna z akceptacją rozkładu treści i układu strony
  d) po akceptacji poprawionej makiety lub w przypadku braku uwag, Wykonawca rozpoczyna proces tworzenia projektu graficznego na podstawie zaakceptowanej makiety – czas trwania 5-10 dni roboczych
  e) zgłoszenie przez Zamawiającego ewentualnych uwag do kolorystyki, treści lub podmiany zdjęć lub, w przypadku braku uwag, akceptacja – czas oczekiwania na poprawki lub akceptację – do 5 dni roboczych. Każda ingerencja w układ strony www zaakceptowany w makiecie będzie dodatkowo wyceniona
  f) akceptacja przez Zamawiającego widoków strony internetowej do kodowania;
  g) wdrożenie przez Wykonawcę strony internetowej na linku roboczym;
  h) testy strony internetowej na linku roboczym, prowadzone przez Zamawiającego i Wykonawcę, które mają na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich zakodowanych elementów. Na tym etapie każda ingerencja w projekt graficzny będzie dodatkowo płatna.
  i) akceptacja przez Zamawiającego wykonanej strony internetowej i podpisanie protokołu potwierdzającego możliwość umieszczenia strony internetowej na domenie docelowej (po dostarczeniu odpowiednich dostępów przez Zamawiającego).
  j) podpisanie protokołu odbioru gotowej strony internetowej, potwierdzającej jej zgodność z początkowymi założeniami.
 2. Zamawiający może zgłosić́ drogą elektroniczną (poprzez e-mail wysłany na adres hello@ohyellow.pl) zbiorcze uwagi co do makiety lub projektów strony internetowej, w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją makiety lub projektów, chyba, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu. Maksymalny czas oczekiwania na poprawki to 14 dni roboczych, po tym terminie Wykonawca uznaje makietę lub projekty za zaakceptowane przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuje się̨ do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionej makiety lub widoków w terminie od 3-5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania listy poprawek od Zamawiającego.
 4. Poprawki muszą być́ dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do makiety lub projektu.
 5. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji i wdrożeniu projektu będą̨ dodatkowo płatne.
 6. Każda ingerencja Zamawiającego, która ma negatywny wpływ na zakodowaną przez Wykonawcę stronę internetową, zostanie dodatkowo wyceniona.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Zamawiającego.
 9. Strona internetowa kompatybilna z wersjami przeglądarek:
  – Google Chrome od wersji 48
  – Mozilla Firefox od wersji 43
  – Microsoft Edge od wersji 25
  – Opera od wersji 34 – Safari od wersji 10
 10. Podczas przekazania, strona internetowa posiada najnowszy, dostępny w tym momencie system CMS. Do sprawnego działania strony internetowej należy aktualizować system CMS do najnowszych wersji, poprzez aktualizacje pojawiające się co jakiś czas w panelu. Po przekazaniu strony internetowej wraz z dostępami, za aktualizacje odpowiedzialny jest Zamawiający, wyłączając tym samym z odpowiedzialności Wykonawcę.
 11. Wykonawca przekazie gotowy przedmiot umowy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego jako kontaktowy.
 12. Umieszczenie strony internetowej lub sklepu internetowego na domenie docelowej jest równoznaczne z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy i jego przekazaniem Zamawiającemu.
 13. W cenę wykonania przedmiotu umowy wliczona jest 1 godzina szkolenia z obsługi. Każda kolejna godzina szkolenia jest dodatkowo płatna 100 zł netto/godzina.

9 Opłaty

 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zapisanej w ofercie.
 2. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania.
 3. Ceny poszczególnych zleceń określone są w ofercie przedstawionej klientowi.
 4. Zlecenie trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty zadatku 50%.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności należności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta Wykonawcy zawarty jest na fakturze proforma oraz fakturze końcowej.
 6. Zamawiający zobowiązuj się do wpłaty pozostałej należnej kwoty po ostatecznej akceptacji projektów graficznych, a przed otrzymaniem zamówionych materiałów.
 7. W przypadku zwłoki w płatności kwoty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

10 Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz opisie produktów nie są realizowane przez Agencję Reklamową oh! yellow oraz są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz opisów usług.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres Wykonawcy. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Formularz reklamacji Wykonawca udostępnia na życzenie Klienta.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Agencja Reklamowa oh! yellow zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Agencja Reklamowa oh! yellow rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Agencja Reklamowa oh! yellow może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamawiającego.

11 Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej mu pracy i bierze za nią odpowiedzialność.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
 6. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych przez Agencję Reklamową oh! yellow. Administratorem danych jest Agencja Reklamowa oh! yellow. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z Agencją Reklamową oh! yellow. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
 7. Zmiany osób kontaktowych nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
 8. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty do pobrania

Formularz reklamacji

Protokół odbioru

Oświadczenie o akceptacji regulaminu

Zalecenia po oklejaniu